Informacje dla autorów

Obowiązujące dwa systemy zapisu bibliograficznego, do których należy dostosować składany w Wydawnictwie Naukowym tekst.


SYSTEM 1: PRZYPISY DOLNE dla publikacji w j. polskim

KSIĄŻKA AUTORSKA

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki [kursywą], Wydawnictwo, Miejsce wydania.

Przy powtórnym cytowaniu nie stosujemy op. cit., lecz trzykropek:

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł książki…, s. X.

 

 

Przykłady:

H. Chudzio, A. Hejczyk, Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.

Przy powtórnym cytowaniu:

H. Chudzio, A. Hejczyk, Pokolenia odchodzą…, s. 15.

Ibidem, s. 15.

M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. Maciej Kozłowski, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002

ROZDZIAŁ
W KSIĄŻCE TEGO SAMEGO AUTORA

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł rozdziału [kursywą], [w:] Tytuł książki [kursywą], Wydawnictwo, Miejsce wydania, s. X–XX

Przykład:

R. Solewski, Grafika i czasy rewolucji cyfrowej. Odsłanianie jedności, [w:] idem, Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 95–131.

PRACA ZBIOROWA

Tytuł książki [kursywą], Inicjał imienia. Nazwisko redaktora [w mianowniku], Wydawnictwo, Miejsce wydania.

Przykład:

Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania, red. K. Kraszewski, B. Nawolska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

 

ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł rozdziału [kursywą], [w:] Tytuł książki [kursywą], Inicjał imienia. Nazwisko redaktora [w mianowniku], Wydawnictwo, Miejsce wydania, s. X–XX.

Przykład:

Dobrowolski S.,  Realizacja twórczej myśli pedagogicznej w eksperymentach szkolnych w Polsce w okresie 1900–1939, [w:] Szkoły eksperymentalne w Polsce 1900–1964, red. S. Dobrowolski, T. Nowacki, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966, s. 123–145.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE DRUKOWANYM

 

Inicjał imienia. Nazwisko, Tytuł artykułu [kursywą], „Tytuł czasopisma” [w cudzysłowie], Rok, Nr [lub: nr rocznika (nr zeszytu), data ukazania się dziennika etc.], s. X–XX.

Przykłady:

P. Banasik, Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych z obszaru Krakowa, „Rocznik Krakowski” 2010, nr 76, s. 35–44.

J. Kowalski, Prośba brzmiała: przeczytaj, „Gazeta Wyborcza”, 27.01.2007.

ARTYKUŁ  ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

Jeśli tekst znajduje się na stronie internetowej, należy podać autora, tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z której pobrano tekst, oraz dodać datę dostępu w nawiasie okrągłym (dostęp: DD.MM.RRRR).

Przykład:

K. Domaradzki, Władcy elektryczności – Tesla kontra Edison, 2017, http://www.forbes.pl/wladcy-elektrycznosci-tesla-kontra-edison,artykuly,209537,1,1.h (dostęp: 2.01.2017).

 

BIBLIOGRAFIA

Jak w przypisach, ale nazwisko autora przed inicjałem.

 SYSTEM 2: PRZYPISY wewnątrztekstowe

dla publikacji w j. polskim

Jeśli cytowany autor pojawia się w tekście, należy zapisać w nawiasie tylko rok publikacji:

Nowak (2013) uważa, że…

Nowak i Kowalski (2013) uważają, że…

Jeżeli cytowany autor nie pojawia się w tekście głównym, w nawiasie piszemy nazwisko i rok:

Podobne badania przeprowadzono w krakowskiej podstawówce (Nowak, 2013).

Politolodzy sugerują, iż… (Nowak, Kowalski, 2013).

Przywoływanie pracy za innym autorem:

Nowak (2013, za: Kowalski, 2010) zauważył inne przyczyny tego problemu.

Bibliografia: KSIĄŻKA AUTORSKA

Nazwisko Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykłady:

Chudzio H., Hejczyk A. (2014). Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii. Nottingham. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Foucault M. (2002). Porządek dyskursu, Maciej Kozłowski (przeł.). Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Bibliografia: ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE TEGO SAMEGO AUTORA

 

 

Nazwisko Inicjał imienia. (Rok). Tytuł rozdziału. W: Idem. Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo, s. X–XX.

 

Przykład:

Solewski R. (2015). Grafika i czasy rewolucji cyfrowej. Odsłanianie jedności. W: Idem. Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 95–131.

Bibliografia: PRACA ZBIOROWA

 

 

Nazwisko Inicjał imienia. (red.). (Rok). Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 

Przykład:

Kraszewski K., Nawolska B. (red.). (2016). Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Bibliografia: ROZDZIAŁ W PRACY ZBIOROWEJ

Nazwisko Inicjał imienia. (Rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł książki [kursywą]. Miejsce wydania: Wydawnictwo, s. X–XX.

Przykład:

Attane I. (2010). Brakujące kobiety w Azji. W: C. Ockrent (red.), Czarna księga kobiet. Warszawa: W.A.B, s. 123–145.

Bibliografia: ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE DRUKOWANYM

 

Nazwisko Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Nazwa czasopisma [kursywą], Nr [nr rocznika (nr zeszytu), data ukazania się dziennika etc.], s. X–XX.

 

Przykład:

Banasik P. (2010). Lokalizacja kopca Esterki w świetle dawnych materiałów kartograficznych z obszaru Krakowa. Rocznik Krakowski, 76, s. 35–44.

Kowalski J. (2007). Prośba brzmiała: przeczytaj. Gazeta Wyborcza, 27.01.2007.

Bibliografia: ARTYKUŁ  ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

Jeśli tekst znajduje się na stronie internetowej należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z której pobrano tekst oraz dodać datę dostępu w nawiasie okrągłym: Pobrane z: adres strony internetowej (DD.MM.RRRR).

Przykład:

Domaradzki K. (2017). Władcy elektryczności – Tesla kontra Edison. Pobrano z: http://www.forbes.pl/wladcy-elektrycznosci-tesla-kontra-edison,artykuly,209537,1,1.h (2.01.2017).

 

SYSTEMY 1 i 2 dla publikacji w j. angielskim

Zapisy analogiczne do polskich, ale zmienione zostają odpowiednio:

[w:] → [in:]

red. → ed.

s. → p.

przeł. → transl.

Pobrano z: → Retrieved from:

 


Uwaga! Każdy z systemów wymaga konsekwentnego zastosowania i nie należy ich łączyć. 


Tekst

Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word i zapisywać w formatach: doc., docx lub RTF. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Nie należy stosować wcięć akapitowych przy pomocy spacji i tabulatora.

W tekście można umieszczać tabele.
 

Grafika 

Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce.

Dane do wykresów należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel. Wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy użyciu funkcji „Wstaw wykres”. Pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres. Nie należy umieszczać arkuszy Excela w plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!). 

Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF  (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych.

Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość  300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejsza kompresja). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.

Szczegółowe informacje dotyczące opracowania ilustracji i pomoc można uzyskać w pracowni składu komputerowego w pok. 22 (tel. 012 662 67 58).

 


 
opracowanie Prekursor